Koch Zakhan Insan Ke Kabi Nahi Bharte. Bas Insan Un Ko Chupane ka Saliqa Seek Jata hai.